Järnväg

Tågtrafiken är en viktig del av vårt land vad gäller transport av både varor och av människor, och den måste få bra förutsättningar. Vårt kundsegment är Trafikverket och samtliga lokaltrafikskunder. NRC Group tar uppdraget att bygga för framtiden på stort allvar. Det kan vara genom att bygga ut en enkelspårig bana till dubbelspår, rusta upp en järnväg för att öka säkerheten, eller bygga för en välkomnande miljö för tågresenärer. Vi hanterar även drift och underhåll av järnväg på flera banor runtom i Sverige.

Säkerhet, omsorg och stolthet

En annan aspekt i vad som är viktigt när det gäller järnvägen är säkerheten. Till exempel genom byggnation av brandvattenmagasin eller att sätta upp staket för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Oavsett vad det gäller så arbetar vi alltid med både omsorg och stolthet i allt vi gör.

NRC Järnvägs unika värdeerbjudande bygger på att vi ser till helheten för kunden och tar ansvar för ett bra resultat och en säker leverans och vi erbjuder kunden en helhetslösning i MBEST-projekt. Vi är lyhörda och utformar lösningar i nära samverkan och dialog med kunden utifrån kundens behov och säkrar rätt sammansatta team. Vi är en miljömedveten organisation med en tydlig miljöpolicy och vi strävar efter kvalitet i alla led. Vi är även TransQ-certifierade och följer noga upp våra samarbetspartner och leverantörer.

Våra huvudsakliga områden

Med specialutbildad personal och stor erfarenhet av arbete i järnvägsmiljö utför NRC Group olika typer av uppdrag. Vi har fokus på att rekrytera kompetent personal i alla led. Viktigt just nu är projektledning och platsledning. Våra huvudsakliga områden är att rusta upp befintliga spår, bygga nytt och underhålla samt bygga kanalisation, bullerskydd och plattformar. Men vi arbetar även med andra typer av projekt som är närliggande och som är kopplade till järnvägsmiljöer.

Järnvägstjänster

Bana och spår

Vår verksamhet bana och spår arbetar med mötesstationer och vändspår. Detta möjliggör därigenom ökad kapacitet och minskade trafikstörningar på tågbanor samt förbättrar möjligheterna till pendling. Här arbetar vi även med ballastrening och nybyggnad av spår, ombyggnad av befintliga spår samt upprustning av järnväg – allt för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

El – Signal – Telearbeten

För att höja trafiksäkerhet och kapacitet så arbetar vi med installationsarbeten för elektrifiering av järnvägsspår som tex upprustning eller nybyggnation av kontaktledningsanläggningar. I detta ingår även fundamentsättning, växelvärmeanläggningar, belysning samt fjärrstyrning. Inom området arbetar vi även med nyinstallation av järnvägens signaltekniska anläggningar samt modernisering av telekommunikationsanläggningar kopplade till järnvägen.

Kanalisationsarbeten

Vi utför en del kanalisationarbeten som innebär att vi lägger kabelrännor för kablar tillhörande samtliga järnvägstekniska anläggningar. Här ingår även belysning för plattformar samt stationsområden som måste finnas för att tågtrafiken ska rulla smidigt och säkert.

Plattformar

Inom arbetsområdet plattform arbetar vi med plattformsförlängningar. Detta kan vara aktuellt för att klara en förväntad reseökning. Vi arbetar även med upprustningar av befintliga plattformar samt byggande av nya.

Andra arbeten i spårnära miljö

Vi arbetar med projekt för att få en bättre tillgänglighet och utemiljö runt stationerna. Det kan till exempel handla om markarbeten för vägar, cykelleder och parkeringsplatser, byggnation av trapphus och hisschakt, markberedning för en ny järnvägsstation eller nya servicevägar för underhållsfordon.

Utvecklingsområden

De utvecklingsområden vi arbetar med idag är kontaktskenor-system för tunnlar och depåanläggningar. Där är vi idag generalagent för F+F, en schweizisk systemleverantör. Vi utvecklar området service och underhåll för att stärka vårt inflytande i kundens underhållssegment. Vi tittar även på lokalbanor sk. Light Rail-system för att bidra med en bättre infrastruktur för järnväg i storstadsområden. Vi utför MBEST-projekt för samtliga järnvägskunder och arbetar kontinuerlig med att titta på innovativa lösningar för kunden.
Jobba med oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.