Anläggning

Anläggning är ett brett område som kan omfatta många olika typer av uppdrag. På NRC Group har vi stor erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader. Vi kan med andra ord finnas med precis så mycket som uppdragsgivaren önskar, antingen som utförare av ett projekt, eller med ett helhetsansvar som även innefattar utrednings- och förberedelsearbete.

Exempel på anläggningsarbeten

  • Grundläggning för byggnation
    Det kan till exempel vara markarbeten för nya bostäder eller på industriområden. Beroende på projekt kan det handla om allt från finplanering till sprängning, pålning eller stenläggning.
  • Ledningsarbeten
    Vi arbetar både med nyförläggning av vatten- och avloppsledningar samt att ersätta befintliga VA-ledningar med nya. Vi gör även exempelvis schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.
  • Anläggning av gator, vägar samt betongarbeten
    Det kan handla om allt från anläggning av genomfartsgator, gång- och cykelvägar, busshållplatser och belysning, till ombyggnationer av stora Europavägar eller att bygga effektiva översvämningsskydd.

Ett nära arbete för bästa resultat

Under våra projekt jobbar vi alltid nära våra uppdragsgivare för bästa resultat. Vi vet att vi arbetar med viktiga saker. Som till exempel att skapa bättre förutsättningar på vägar som är av stor betydelse för varuförsörjning och persontransporter, och öka säkerheten för samtliga trafikanter. Eller att förhindra vad som skulle kunna bli förödande översvämningar genom att bygga smarta och effektiva översvämningsskydd.

Vi har alltid samma omsorg och stolthet i det vi gör. Oavsett om det handlar om att förbättra läget på en olycksdrabbad vägsträcka genom ökad vägstandard, mitträcken eller ändrad vägsträckning, eller att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten för att på ett effektivt sätt kunna lagra och kontrollera det. Och vi har alltid såväl uppdragsgivaren som samhället, dess invånare och miljön som vårt fokus.

Jobba med oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.