Kvalitetspolicy

Kvalitetsledning är en integrerad del av vår verksamhet. Vi ska alltid arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav som ställs i vår verksamhet. Alla ska följa vårt kvalitets­ledningssystem som bygger på ISO 9001. Enhetliga och effektiva arbetsmetoder och processer, gemensam förståelse av roller och ansvar och en önskan om kontinuerliga förbättringar i hela verksamheten ska bidra till att vi når våra mål och uppfyller våra egna, våra kunders och ägares kvalitetskrav.

Alla som jobbar i NRC Group ska följa dessa principer:

Vi ska vara kundens förstaval

Alla våra projekt ska vara bra referenser för framtida uppdrag. Vi ska leverera de rätta produkterna och tjänsterna i enlighet med kundens krav. Vi ska leverera produkter och tjänster med samma kvalitet över hela landet.

Vi ska sätta kunden i fokus

Vår uppgift är att tillgodose kundernas behov. Vi ska vara flexibla och anpassningsbara och tillgodose kundens behov både på kort och lång sikt.

Vår verksamhet ska kännetecknas av kvalitet i alla led

Vi ska ställa höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas. Kvalitetsstyrningen ska fungera på alla plan i organisationen, med stöd från kvalitetsledningen.

Vi ska utföra våra projekt professionellt och säkert

Vi ska sätta tydliga mål och arbetar hårt för att nå dem. Vi ska hålla det vi lovar och vi ska alltid leverera i tid, till angiven kostnad och utlovad kvalitet utan att det görs på bekostnad av säkerheten. Vi utvärderar löpande både risker och möjligheter som rör våra produkter och tjänster.

Vi ska bli ännu bättre

Vi ska dra nytta av våra erfarenheter och alltid arbeta för att bli bättre. I detta ingår kontinuerliga förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem, samt efterlevnaden av detta. Kvalitetskontroller i form av interna och externa revisioner ska genomförs för att säkerställa att vi följer våra policyer, rutiner och instruktioner.

Vi ska vara stolta över arbetet som vi utför

Vårt fokus på kvalitet och genomförande, samarbete, flexibilitet och nöjda kunder ska leda till engagemang och stolthet.

Vi ska ha kompetenta, motiverade och ansvarsfulla medarbetare

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och har de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Vi ska se till att rätt person är på rätt plats i alla lägen, både ute i projekten och i administrationen. Anställda på alla nivåer ska vara kvalificerade för det arbete som de utför och ska vara ansvariga för att den fastställda kvaliteten uppnås.

Vi ska vara lagspelare och ta hand om varandra

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi ska eftersträva att ha en produktiv, säker och bra arbetsmiljö där de anställda trivs och ges möjlighet till karriärutveckling. Vi ska arbeta i team där varje individs bidrag är viktigt för helheten. Vi ska uppträda ärligt och följa våra värden och etiska regler.

Vi ska ha gott rykte och ska skapa värde för både aktieägare, kunder och samhället

Vi ska delta i utvecklingen av infrastrukturen på ett sätt som är så säkert, effektivt, inkluderande och hållbart som möjligt. Vi ska ha god soliditet, vara konkurrenskraftiga och förstahandsvalet vid valet av samarbetspartner. Vi ska växa kontinuerligt och våra ägare ska uppnå den förväntade avkastningen.