Tilldelning nytt kontrakt

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar på sträckorna med enkelspår är stora. Nu påbörjas arbetet med dubbelspår genom Hallsberg för att förbättra punktligheten i gods- och persontrafiken.

Dubbelspår genom Hallsberg är den fjärde etappen i ombyggnaden av Hallsbergs bangård. Det tidigare etapperna har varit förberedande arbeten för det spår som nu ska byggas. Det nya dubbelspåret ska uppföras ungefär från västra infarten, förbi rangeringen och fram till personbangården i Hallsberg. I norr ansluter det till befintligt dubbelspår mot Örebro och i söder till det kommande dubbelspåret mot Mjölby. Spåret anläggs mellan befintligt spår 105 och Västra stambanan

NRC Group har tidigare utfört ombyggnaden av överlämningsbangården i Hallsberg och idag pågår arbeten med att bredda befintlig järnvägsbro för att få rum med det nya spåret.