Premiärvisning av nya E18

Efter cirka 21 månaders byggtid står den klar. Eller i alla fall nästan. Den 12 juni släpps trafiken på nya E18 väster om Karlstad. Idag har Trafikverket bjudit in gäster från Karlstads kommun, Region Värmland och representanter från media, för en förhandsvisning av den nya sträckan.

Säkerhet och miljöhänsyn har varit ledord för hela byggprocessen
I projektet ingår sju kilometer mötesfri fyrfältsväg från Skutberget till Björkås, två broar med tillhörande trafikplatser samt en faunabro. Den tidigare vägsträckningen gick genom ett naturskyddsområde och över Karlstads och Hammarös huvudvattentäkt på Sörmon. Den nya sträckan går söder om huvudvattentäkten men fortfarande i vattenskyddat område. Med anledning av det har omfattande åtgärder vidtagits för att säkerställa skyddet av Kattfjordens vattenskyddsområde och naturvärdena i området. Till exempel har hela sträckan försetts med täta diken med avledning via så kallade katastrofbrunnar. Vid en eventuell olycka kan utloppen från brunnarna stängas för att förhindra utsläpp. Stora delar av sträckan har även förstärkta vägräcken som ska fungera som extra säkerhet för både trafiken och vattenskyddet.

Den nya vägen inklusive moten i Björkås och Sörmon tas i bruk den 12 juni. Därefter återstår att bygga färdigt rastplatsen, riva befintlig bro vid gamla Björkåsmotet och förlänga väg 664 norr om befintlig E18. Dessutom ska vi göra fyllningsarbete och planteringar på och i anslutning till faunabron, bygga den nya cykelvägen mellan Skutberget och väg 664 (Vålbergsvägen) samt anlägga en bullervall längst i väster där den befintliga E18 går idag.

I maj månad år 2018 läggs sista handen på projektet i form av ett sista slitlager på den nya vägsträckan.

Tack vare engagerad och kunnig personal har vi under resans gång fått till ett fantastiskt samarbete med beställaren Trafikverket. Vi håller den från början tuffa tidplanen och kan öppna vägen för trafik hela 4,5 månader tidigare än vad som var överenskommet från start.