Förbigångsspår Stenkullen

NRC Group har byggt två förbigångsspår i Stenkullen i Lerums kommun, på uppdrag av Trafikverket.

Arbetet inleddes under sommaren år 2015 med flytt av Stenkullevägen och under senhösten påbörjades markarbetet för de nya spåren. Under vintern år 2016 utfördes arbeten med bana, el, signal och tele (BEST). Flera moment i projektet krävde att det inte var någon trafik på spåret, och därför genofördes flera större tågstopp, bland annat under Påsk, Kristihimmelsfärd och under vecka 27.

Ett stort koordinerat tågstopp, för flera olika spårarbeten i Göteborgsområdet, ägde rum i november år 2016. Då skedde inkopplingen, och spår ett och fyra kunde tas i bruk och snabbtåg kunde därefter köra om godståg i Stenkullen. Därefter gjordes diverse rivningar av överblivet material och entreprenaden slutbesiktigades i sin helhet i mars 2017.

Arbetsområdet låg delvis inom ett Natura 2000-område vilket ställde extra krav på hur arbetet skulle utföras. All personal som arbetade i projektet genomgick därför en speciell miljöutbildning. Bland annat var det viktigt att motverka grumling i vattendraget intill arbetsområdet och att begränsa antalet träd som fälldes, samt täcka marken med fiberduk vid mellanupplag av fyllnadsmaterial.

Förbigångsspår Stenkullen i siffror

1500 meter kabelränna
40 000 m3 jordschakt
600 meter gång-cykelväg
600 meter ny Stenkulleväg
Tre stycken större tryckningar av rör under befintlig banvall

PROJEKTFAKTA

Projekt: Förbigångsspår Stenkullen
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Maj 2015 – mars 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Nybyggnad av två förbigångsspår inklusive samtliga järnvägsarbeten (BEST). Anläggning av ny Stenkulleväg, rivning av hus och sanering av förorenad mark. Byggnation av bullerplank och stödmur.
Status: Avslutad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist