NRC:s bidrag till Globala målen

Because tomorrow matters

NRC Group har anslutit hela NRC-koncernen till FN Global Compact, och vi bidrar aktivt till en kärnuppsättning av de Globala målen för hållbar utveckling. Vårt fokus är ett meningsfullt och mätbart hållbarhetsarbete i alla våra nordiska delar.

Hälsa och välbefinnande

Arbetshälsa och säkerhet är högsta prioritet i NRC Group. Målet är att alla anställda och partners ska återvända hem varje dag helt utan skador. Vi arbetar proaktivt för att minska alla arbetsrelaterade olyckor. Dessutom uppmuntrar vi anställda till en hälsosam livsstil.

Jämställdhet

NRC Group verkar i en mansdominerad bransch, vilket återspeglas i könssammansättningen för företaget. Detta kräver extra ansträngningar för att behålla och rekrytera en mer mångsidig arbetskraft. NRC Group har tagit fram en mångfaldsplan för att förbättra jämställdheten. År 2020 var representationen av kvinnliga anställda 10 %.

Hållbar energi för alla

NRC Group uppmärksammar och rapporterar om energiförbrukning och beräknar fotavtrycket. Genom att fokusera på energieffektivitet och förnybar energi minskar vi våra utsläpp och hjälper till att främja utvecklingen av en hållbar industri.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anställda arbetar i en mängd olika arbetsmiljöer. De anställdas välbefinnande är en nyckel till framgångsrika projekt och vi arbetar aktivt för att förbättra och optimera arbetsförhållandena.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

NRC Group levererar stolt hållbara transportlösningar som omfattar hela värdekedjan för järnvägskonstruktion och underhåll, hamnar och vägar. I tjänsteerbjudandet ingår markarbeten, specialiserat bandarbete, säkerhet, elektro, telekom, signalsystem och miljölösningar.

Minskad ojämlikhet

År 2020 hade de anställda genomfört mer än 40 000 timmars utbildning. Ett proaktivt tillvägagångssätt genom NRC Academy är en nyckelfaktor för att bygga en enhetlig företagskultur samt behålla och locka till oss nya medarbetare. En mångsidig och inkluderande arbetskraft är en viktig drivkraft för tillväxt, och lika möjligheter är en grund för framtida utveckling av arbetskraften.

Hållbara städer och samhällen

Hur samhällen bygger och hanterar stadsrum är nyckeln till en hållbar utveckling framöver. Låga utsläppstransporter som garanterar en säker och effektiv resa för medborgarna är betydande. Att tillhandahålla hållbar infrastruktur för att ansluta människor och städer är kärnan i NRC Group.

Hållbar konsumtion och produktion

Offentliga kunder innehar en stor andel av NRC Groups portfölj. Huvudproduktionen är strikt reglerad och vi samarbetar nära med myndigheter för att säkerställa kontinuerlig förbättring av efterlevnad och ansvarsfull produktion.

Fredliga och inkluderande samhällen

Med omfattande etikpolicy och efterlevnadsprogram, med fokus på transparens, antikorruption, bestickning, rättvis konkurrens och integritet i leveranskedjan, utbildas anställda i att säkerställa en säker och ansvarsfull drift. Rutiner och system för visselblåsning upprättas i enlighet med den norska arbetsmiljölagen. I Norge är företaget certifierat med ISO 37001, den internationellt erkända ISO-standarden för hanteringssystem mot mutor.

Genomförande och globalt partnerskap

För att intensifiera arbetet med hållbarhetsämnen anslöt sig NRC Group till FN Global Compact, samt flera nationella och lokala initiativ. NRC Group anser att samarbete och samarbete är avgörande för att skapa en mer hållbar utveckling.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.