Hållbarhet och socialt ansvar

Vi är stolta över att bygga en hållbar framtid för kommande generationer.
Genom det jobb vi gör så skapar vi en grönare infrastruktur, och vi vill utveckla ett hållbarare sätt för oss och branschen att arbeta på.

Att påverka vår påverkan

NRC Group tar ansvar

Det är viktigt för oss att i vårt arbete, så långt det är möjligt, kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan i enlighet med gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är förknippade med att skydda den yttre miljön.

Vi arbetar också kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör, genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning, samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar.

Huvudprinciper för miljöstyrning

Ledningen ska främja miljömedvetenheten i organisationen

Ledningen ska fungera som ett bra exempel och se till att miljöfrågorna är i fokus på lika villkor med teknik, ekonomi och hälsa. Alla våra medarbetare ska ha förståelse och acceptans för vårt mål att minska miljöpåverkan.

Vi ska kontinuerligt arbeta med att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp

Merparten av vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser är relaterade till maskinanvändning och transport. Vi ska kontinuerligt arbeta för att minska förbrukningen och utsläppen och därmed bidra till fossilfria byggarbetsplatser. Vi ska alltid överväga användningen av miljövänliga och fossilfria alternativ i alla våra projekt. Vid inköp av nya maskiner ska vi alltid överväga miljövänlig teknik.

Vi ska fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning

Vi ska projektera och planera våra projekt så att minsta möjliga mängd avfall genereras och så att avfall i största möjliga utsträckning kan sorteras och återvinnas.

Våra inköp ska vara hållbara

Vi ska se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar och vi ska arbeta kontinuerligt för att förbättra våra leverantörsuppföljningsrutiner. Vi ska sträva efter att använda de mest miljövänliga alternativen om dessa inte leder till orimliga kostnader eller olägenheter, och ställa krav på entreprenörer att miljömässigt anpassa leveranser, produktion och materialval.

 

Alla våra projekt ska ha miljöfokus från dag ett och under hela projektet

Interna riktlinjer och förfaranden ska säkerställa miljöfokus från projektets början. Användning av miljövänliga alternativ för utförande ska alltid övervägas, till exempel fossilfria entreprenadmaskiner för både grund-och anläggningsarbete, transport till/från byggarbetsplatsen, materialanvändning etc. Miljöriskbedömningar ska genomföras för att fastställa miljöproblem. Vid behov ska detaljerade miljöuppföljningsplaner som innehåller förebyggande åtgärder utarbetas och följas upp under hela projektet.

Vi ska lära oss av våra incidenter

Miljöavvikelser, dvs. både tillbud och faktiska händelser med oönskad påverkan på miljön ska rapporteras. Dessa ska följas upp ordentligt och åtgärder ska vidtas för att förhindra eventuella upprepningar.

Alla har ett ansvar och ska följa försiktighetsprincipen

Alla som deltar i våra projekt ska informeras om våra miljöförebyggande åtgärder och om hur man undviker, avvärjer och motverkar riskfyllda situationer.

Vi ska alltid stäva efter att använda rätt kompetens utifrån projektets komplexitet i miljöfrågor

I projekt med stora miljöutmaningar, som t.ex. berör särskilt ömtåliga naturområden, ska vi vara särskilt aktsamma och kontinuerligt överväga att använda sakkunniga för att ta vara på alla miljöaspekter.

Vi ska minska konsekvenserna vid oönskade händelser

Alla våra projekt ska organiseras med nödlägesberedskap, så att konsekvenserna kan reduceras om oönskade händelser inträffar.

Hållbarhetsrapport 2019

NRC Group Sveriges hållbarhetsrapport 2019

NRC ABs hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport

NRC Underhåll ABs hållbarhetsrapport 2018 (fd. VR Track Sweden AB)

Våra värderingar

Omtänksamma​

Omtänksamma​

Vi stöttar och utvecklar våra medarbetare, tar ansvar för säkra arbeten, och bidrar till ett samhälle som håller – bortom morgondagen.

Pålitliga​

Pålitliga​

Våra starka värderingar vägleder vårt arbete. För oss är tidsplan, budget och kvalitet löften, och löften är till för att hållas. ​

Företagsamma​

Företagsamma​

Vi levererar infrastruktur, inte byråkrati. Vi drivs av att skapa bra affärer, och att alltid leverera den bästa möjliga lösningen.

Frågor? Kontakta oss

Robert Röder

Robert Röder

Vd

+46 7 02 85 29 29

robert.roder@nrcgroup.se
Jobba med oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.