Ombyggnation av Packhusgatan i Karlstad

Under år 2016 byggde NRC Group om Packhusgatan på uppdrag av Karlstads kommun. Packhusgatan blev Packhusallén och fick en helt ny karaktär. Från att ha varit en bred infartsväg blev den en gata med stadskaraktär, kantad av planteringar och gångbanor. Med anledning av pågående exploatering av området byggdes även VA-, fjärrvärme- och elnätet ut.

Projektet var den första etappen i ombyggnationen av Packhusgatan med syfte att förbättra trafikflödet när nyttjandet av området förändras. NRC har bland annat anlagt en rondell i anslutning till väg 236 och till den byggt en ny lokalgata in i kvarteret. Rondellen pryds av en platsgjuten miniatyrstad med infälld belysning och ett vackert vattenspel.

Lansering av vägport istället för platsbyggnation

En av de största delarna i projektet var att riva vägporten under Packhusgatan parallellt med Hammaröleden och ersätta den med en ny. Att platsbygga en vägport är en tidskrävande uppgift som kräver att trafiken är avstängd under tiden. I samråd med beställaren valde vi istället att bygga den nya porten vid sidan av den befintliga. Under fyra intensiva dygn i slutet på september arbetade cirka 80 personer dygnet runt för att se till att allt blev klart i tid. Utöver rivningen av den gamla bron och lanseringen av den nya utfördes flera andra moment samtidig, såsom montering av vägräcken, arbeten med en ny signalanläggning, överbyggnadsarbeten och asfaltering. Det var en mycket lyckosam lansering och allt var klart när trafiken släpptes på igen måndag morgon 17 oktober 2016.

Klicka här för att se filmen från lanseringen, fyra dygn på 2 minuter

Ombyggnationen av Packhusgatan är en del i utvecklingen av Kvarteret Kanoten, som ligger mellan Yttre hamn och Tullholmsviken i Karlstad. Hela området byggs om och ut och utvecklas från ett område med främst kontorslokaler, till att bli ett stadsdelsområde med kontor, handel och bostäder.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Packhusgatan
Beställare: Karlstad kommun
Projekttid: Januari 2016 – februari 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar av bro.
Omfattning: Ombyggnad av gata samt nyförläggning av VA omfattande Packhusgatan från korsningen med väg 236 och cirka 320 meter i nordvästlig riktning. Tillkommande cirkulationsplats, lokalgator, gång- och cykelbanor. Befintlig bro över GC-väg rivs och ersätts med ny bro.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Hanna Nyström