Haga Västlänken Göteborg

Station Haga är en av fyra etapper i Västlänken. Entreprenaden utgörs av en ca 1500 meter lång tågtunnel, inklusive station under Haga kyrka i centrala Göteborg. I norr ansluter projektet till etapp Kvarnberget och i söder till Korsvägen. I projektet ingår även en 900 meter lång servicetunnel som leder ut vid Linnéplatsen.

Deletappen startar i norr med en betongtunnel under Stora Hamnkanalen och går därefter in i berg under Södra Hamngatan och vidare genom Otterhällan. I höjd med Skattehuset övergår bergtunneln till betongtunnel i lera igen. Jordschaktet för station Haga görs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan över Rosenlundskanalen och slutar där tunneln återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan.

Under Haga kyrkoplan bygger vi en underjordisk station med två plattformar och fyra spår, två mellanplan samt tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket och en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata. Själva stationen byggs i berg på ca 25 meters djup och blir ca 50 meter bred och 250 meter lång.

Där etappen ansluter till mot Korsvägen går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. På sträckan finns också två ventilationsschakt och en anslutning till en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen.

Projektet i siffror:

1 740 m huvudtågtunnel
2 674 m servicetunnlar
700 000 m3 bergschakt
72 000 m2 väg i servicetunnlar

Om Västlänken:

Projekt Västlänken inklusive Olskroken planskildhet utgör en cirka 8 kilometer lång ny tågförbindelse varav 6,6 kilometer tågtunnel. Tunneln består av ett tunnelrör för dubbelspår och en servicetunnel som anläggs parallellt längs en del av sträckan. Tunneln har en bredd på cirka 15 meter. Längs Västlänken ligger de tre nya stationerna Centralen, Haga och Korsvägen.

Den nuvarande säckstationen och dess tillfarter vid Göteborgs Central är med dagens tågtrafik maximalt utnyttjad. Att höja kapaciteten vid Göteborgs Central är en förutsättning för att övriga utbyggnader i Västsveriges järnvägsnät ska få avsedd effekt. Västlänken möjliggör ett nytt trafikkoncept i staden, som innebär att pendeltåg och regionaltåg kör i en tunnel under staden med möjlighet för passagerarna att kliva av och på vid någon av de tre nya stationerna Centralen, Haga och Korsvägen. Samtidigt frigör spårtunneln kapacitet vid Göteborgs Central som kan nyttjas för en ökad fjärrtågstrafikering.

Västlänken är en viktig del i regionens tillväxtstrategi. Den undanröjer den flaskhals som Göteborgs Central idag utgör. Genom denna och andra satsningar på vägar och järnvägar knyts regionens arbetsmarknad samman. Det blir också möjligt att skapa nya attraktiva bostadsområden för en växande storstadsregion och att attrahera nya företag.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Haga Station
Beställare: Trafikverket
Projekttid: 2018-2026
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Omfattning: Tågtunnel för regionaltåg, station samt servicetunnlar och ventilationsschakt.
Status: Pågående
Projektchef: Pedro Gutierrez
Entreprenör: AGN Haga AB (Astaldi, Gülermak, NRC Group)
Kontraktssumma: 2,3 miljarder kronor

Rosenlund, Haga Västlänken
Rosenlund, Haga Västlänken
Linnéplatsen, Haga Västlänken
Linnéplatsen, Haga Västlänken
Linnéplatsen tunnel, Haga Västlänken
Linnéplatsen tunnel, Haga Västlänken
Linnéplatsen tunnel, Haga Västlänken
Haga Västlänken Göteborg
Avslutade projekt
Pågående projekt