Vändspår Alingsås

Just nu bygger vi om Alingsås bangård, en del av Västra Stambanan, på uppdrag av Trafikverket. Bland annat ska tre spår bli fyra, för att förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och minska störningarna i fjärrtågtrafiken. När projektet är klart kommer kapaciteten på banan öka med 1,5 tåg i timmen.

Under vecka 35 var spåren helt avstängda och då rev vi delar av spår tre och ett antal växlar. Vi flyttade även en del av befintligt spår och byggde nya spårkors med tillhörande kanalisation för framtida kabeldragning. På grund av nya spårlägen och nya spår monterades befintliga kontaktledningsbryggor ner och ersattes med nya och kontaktledningsfundamenten revs och ersattes.

Varför heter projektet vändspår Alingsås?
Vi bygger ett helt nytt spår på den södra sidan och totalt blir det fyra spår genom staden. Men mittenperrongen och spår 2 och 3 ska i fortsättningen användas av pendeltågen, som får sin slutstation här. Därför kallas de vändspår och hela projektet går under namnet Vändspår Alingsås.

Det finns många spännande utmaningar i projektet. Bland annat ska vi bredda en befintlig gång- och cykeltunnel, för att få plats med det nya spåret och ny plattform på den södra sidan. Idag är undergången svårtillgänglig på grund av för branta tillfartsvägar. I samband med att vi breddar tunneln tillgänglighetsanpassar vi undergången och bygger en ny hiss.

I projektet ingår även att byta ut befintligt bullerplank för att minska bullerpåverkan i Alingsås samt förstärkning av befintlig stenvalvsbro från 1850-talet.