Nya Packhusgatan växer fram

Segermo bygger om och till Packhusgatan, på uppdrag av Karlstads kommun. Packhusgatan ska bli Packhusallén och kantas av pelarekar, parkeringar och gång- och cykelvägar på båda sidor. Det ska byggas en cirkulation och bron över gång- och cykelvägen ska ersättas. Projektet pågår fram till i augusti och i nuläget pågår förberedelserna för asfaltering och plantering.

Packhusgatans totala bredd kommer att vara ungefär densamma. Men körfälten kommer att smalnas av till förmån för cykelväg och gatuparkeringar. I anslutning till parkeringarna anläggs planteringslådor i sten för både träd, buskar och blommor och infiltrationsbäddar för att minska trycket på dagvattenledningarna. Dagvattnet kommer att ledas från körbanan via kantstensbrunnar över en infiltrationsbädd. För att man ska kunna parkera och stiga ur bilen torrskodd kommer det att ligga trätrallar, av sibirisk lärk, över infiltrationsbäddarna. I och med att den nya gång- och cykelvägen flyttas intill körbanan så tas den gamla bort och ger plats åt de nya bostäderna och kontoren som ska byggas invid Tullholmsviken.

Ombyggnationen av Packhusgatan kombinerat med flera andra stora byggen i området försämrar framkomligheten. Vi ber om Karlstads- och Hammaröbornas överseende och förståelse för det och önskar att alla som passerar sänker hastigheten och håller uppsikt.