Etapp 2 – Driftplats Kilafors

I mitten av september påbörjar Segermo, Svensk Järnvägsteknik och Litz etapp två av ombyggnationen av driftplatsen i Kilafors. Arbetet är en fortsättning på den upprustning som görs av länsbanan för att avlasta Ostkustbanan i och med att trafikmängden ökar när Botniabanan och Ådalsbanan färdigställs. Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

Segermo kommer bland annat att bygga en ny vägport, som ersätter två plankorsningar, samt anslutningsvägar. Bullerskyddsåtgärder i form av ca 700 meter bullerplank samt flertalet bullervallar. Schaktmassor om ca 65 000 m3, fem kilometer kabelränna och 100 stycken kontaktledningsfundament.

Den nya driftplatsen ska stå färdig sista november år 2016.