Begränsad framkomlighet på E18 Skutberget-Björkås i sommar

Hittills har det mesta arbetet med nya E18, skett längst med den nya sträckningen från Smedbergsände till Björkås. Men under juni månad kommer vi gå ut och utföra arbeten på- och i anslutning till den befintliga vägen.

Till en början kommer byggtrafiken främst korsa E18 och då kommer vi att utföra en stor del av arbetet under kvälls- och nattetid, för att orsaka så lite störningar i trafiken som möjligt. Men redan under vecka 25 måste vi stänga av vägrenarna för att kunna påbörja schakterna alldeles intill den befintliga vägen. I augusti kommer den befintliga vägen att smalnas av ytterligare och då sänks hastigheten till 70 km/tim till att börja med. Senare i höst kommer det bli sträckor som sänks till 50 km/tim.

Cykla och gå över Randviken
När vägrenen på befintliga E18 från Skutbergsmotet stängs av, flyttas gång- och cykeltrafiken. Den kommer istället att ledas om från Randviksvägen ned på en nybyggd gång-och cykelväg österut mot Karlstad. I höjd med Fintatorp får man gå eller cykla en bit på motionsspåret, för att vid Bomstadsvägen ta vägen mot Skutbergsmotet och därifrån vidare in till Karlstad. Den som ska gå eller cykla från Karlstad ska följa skyltningen mot Vålberg. En av anledningarna att E18 byggs om är att öka trafiksäkerheten på en olycksdrabbad vägsträcka. Under tiden vi bygger ut den nya vägen kommer det vara minskad framkomlighet. Vi ber om samtliga trafikanters förståelse och hänsyn, håll uppsikt och anpassa hastigheten.