Plattformsförlängning Åmål

I Åmål har NRC Group byggt om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket, då den tidigare plattformen var för låg och behövde anpassas för att förbättra tillgängligheten. Hela den gamla plattformen revs och ersattes med en ny, och utöver det byggdes även spår 1 om. Dessutom utförde vi en del kompletterande arbeten runt stationshuset.

Uppdraget innefattade hela kedjan: mark, bana, el, signal och tele. Första steget var att riva och ersätta kontaktledningsbryggor, följt av markarbetet. Plattformsövergången flyttades till södra delen av den nya plattformen och signalställverk 59 kompletterades med vägskydd i plattformsövergången. Omkringliggande ytor i höjd med den nya plattformsövergången har kompletterats med bland annat ledstråk, belysning och ny cykelparkering för en välkomnande ankomstzon. Inom ramen för arbetet har vi även satt upp suicidstaket runtom stora delar av driftplatsen för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Arbetet i projektet inleddes vecka 12 2018 och var färdigt i september.

Projektet i siffror:

200 meter plattform mellan spår
300 meter spårbyggnation
Två bryggbyten kontaktledning
En provisorisk träplattform under byggtiden

PROJEKTFAKTA

Projekt: Plattformshöjning Åmål
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Färdigt september 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: Byggande av plattform, samt MBEST-arbeten.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Stefan Hult, Daniel Nilsson