27 april, 2018

Plattformsförlängning Åmål

I Åmål bygger vi om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket. Den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för bättre tillgänglighet. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts med en ny, utöver det ska även spår ett byggas om och vi ska göra en del kompletterande arbeten runt stationshuset.

Uppdraget innefattar hela kedjan, mark, bana, el, signal och tele. Vi har precis kommit igång med produktionen och ska riva och ersätta kontaktledningsbryggor och därefter påbörjar vi markarbetena. Plattformsövergången flyttas till södra delen av den nya plattformen och signalställverk 59 kompletteras med vägskydd i plattformsövergången. Omkringliggande ytor i höjd med den nya plattformsövergången kompletteras med bland annat ledstråk, belysning och ny cykelparkering för en välkomnande ankomstzon. Inom ramen för arbetet ska vi även sätta upp suicidstaket runtom stora delar av driftplatsen för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Vi inledde arbetet i projektet vecka 12 och ska vara klara i september.

Projektet i siffror:
200 meter plattform mellan spår
300 meter spårbyggnation
Två bryggbyten kontaktledning
En provisorisk träplattform under byggtiden

Projektfakta

Projekt: Plattformshöjning Åmål
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Färdigt september 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: byggnation av plattform, samt MBEST-arbeten.
Status: Pågående
Kontaktperson: Stefan Hult, Daniel Nilsson