Policy för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Vårt viktigaste mål inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är ”noll skador”. Vi ska alltid arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav på vår verksamhet. Vår arbetsmiljö ska bidra till att förebygga skador och sjukdomar hos våra anställda och våra samarbetspartners och ska kännetecknas av trivsel, arbetsglädje och gemenskap. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är etablerat som grundläggande värden och är en integrerad del av vår verksamhet. För att uppnå bra resultat i vårt arbete med hälsa, miljö och säkerhet ska alla vara medvetna om sitt ansvar och sina möjligheter att påverka.

Vår filosofi om noll olyckor bygger på följande principer:

Hos oss ska vi alltid sätta individens säkerhet i främsta rummet
Vi arbetar alltid säkert eller inte alls. Inga av våra anställda, kunder, leverantörer, grannar eller besökare ska drabbas av hälsorelaterade skador eller utsättas för fara till följd av verksamheten.

Vi ska skapa förutsättningar för säkert utförande av arbetsuppgifterna
Vi ska ta ansvar och följer de lagar och säkerhetsbestämmelser som gäller. Vi ska fokusera på att reducera risk samt på att förhindra skador, fysiska såväl som stressrelaterade, både vid projektplanering och i fysiska arbetsmoment. Projektspecifik introduktion och information kopplad till arbetsmiljö och säkerhet är obligatoriskt för alla som deltar i våra projekt. Personal och utrustning ska alltid uppfylla alla nödvändiga krav.

Vi ska arbeta systematiskt med hälsa, miljö och säkerhet
Det systematiska och målinriktade arbete med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi ska arbeta kontinuerligt med att skapa en företagskultur där förebyggande och effektivt arbete med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är en av grundpelarna. Det förebyggande arbetet ska ske bl.a. genom kartläggning av risker med efterföljande analys och vidtagande av förebyggande åtgärder så att risken för oönskade händelser elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Det ska genomföras revisioner för att säkerställa att vi följer gällande lagar och förordningar, samt våra policyer, rutiner och instruktioner. Regelbundna skyddsronder ska genomförs på alla våra arbetsplatser.

Vi ska ha bra rutiner för att säkra våra arbetsplatser
Vi ska arbeta aktivt för att förhindra att tredje part skadas på våra arbetsplatser. Vi ska säkerställa att material inte bortförs eller används otillbörligt, till exempel för sabotage, terror osv.

Alla ska bidra till en bra och säker arbetsmiljö
Alla har en skyldighet att stoppa beteenden och arbeten som innebär risk för skador eller oönskade händelser. Ingens ska skadas eller bli sjuk av att arbeta hos oss, och vi ska ta ansvar både för oss själva och våra kollegor.

Vi ska vara en lärande organisation
Vi ska rapportera in alla olyckor och tillbud samt riskfyllda förhållanden. Vi följer upp dem för att hitta de bakomliggande orsakerna så att förbättringsåtgärder kan vidtas. Vi ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med förbättringar på ett öppet och förtroendeingivande sätt.

Vi ska ha noggrann uppföljning av våra samarbetspartners och leverantörer
Vi ska välja samarbetspartners och leverantörer som följer våra värden och krav på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Vi ska ställa samma krav på dem som på oss själva, vilket återspeglas i samarbetsavtal och kontrakt.

Vi ska minska påföljderna när olyckan är framme
Alla våra projekt ska ha beredskap, vid sidan av koncernens centrala beredskapsplan så att händelserna hanteras professionell och skadeverkningarna av olyckor minskar. Vi ska sörja för bra uppföljning av såväl den skadade, anhöriga och eventuella andra involverade.

 

Senaste nytt

Södertälje Centrum

31 maj, 2018

I Södertälje bygger vi om pendeltågsstationen på uppdrag av Trafikverket. Den nya stationen ska bli en modern, tillgänglig och driftsäker anläggning, anpassad till dagens och morgondagens resenärer. Arbetet inleddes vecka 18 och då var arbetslag…

Läs mer »

Plattformsförlängning Åmål

27 april, 2018

I Åmål bygger vi om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket. Den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för bättre tillgänglighet. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts…

Läs mer »
Se alla nyheter »