24 april, 2018

Mötesstation i Skruv

Kust- till kustbanan, delen mellan Alvesta och Kalmar, är enkelspårig idag och på väg att nå taket av sin kapacitet. För att minska riskerna för trafikstörningar och förbättra kapaciteten på banan bygger vi en ny mötesstation i Skruv, på uppdrag av Trafikverket.

Sedan Öresundstågstrafiken började trafikera kust- till kustbanan har tågresandet ökat mycket kraftigt. Det har medfört att banans trafikutnyttjande ligger nära kapacitetstaket och att den därmed är känslig för störningar. Genom att anlägga en ny mötesstation i Skruv förbättras bland annat kapaciteten mellan Lessebo och Emmaboda och det i sin tur medför bättre pendlingsmöjligheter.

Det nya mötesspåret ska anläggas norr om det befintliga enkelspåret genom Skruv. Den befintliga plankorsningen vid väg 821 stängs och Kajvägen får en ny utformning. I projektet ingår även en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen, för att öka trafiksäkerheten.

Arbetet inleddes i oktober 2017 avslutas våren 2019.

Projekt i siffror:
1600 meter kabelränna
983 spårmeter
14 600 kubikmeter schakt
2 stycken växlar
En gång- och cykeltunnel samt täta tråg

Projektfakta

Projekt: Mötesstation i Skruv
Beställare: Trafikverket
Projekttid: oktober 2017 maj 2019
Entreprenadform: Utförande
Omfattning: MBEST+KTL
Status: pågående
Platschef: Dennis Brink
Kontraktssumma: 58 miljoner kronor