Bläddra bland våra genomförda projekt

9 mars, 2017

Södra Bohusbanan

Segermo har på uppdrag av Trafikverket att utfört plattformsförlängningar på Bohusbanan mellan Ytterby och Uddevalla. Plattformarna har förlängts med cirka 10-15 meter, för att klara förväntad reseökning under de kommande åren.

Totalt har plattformarna på sex stationer, Ytterby, Kode, Stora Höga, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile och Uddevalla som byggts om. I samband med plattformsförlängningen genomfördes även diverse annan upprustningar för bättre tillgänglighet och utemiljö runt om stationerna samt ombyggnad av befintliga spår och växlar.

Trafikverkets mål med ombyggnationen har varit att att ge möjlighet till bättre kollektivtrafik genom att införa längre pendeltåg och på så sätt öka sittplatskapaciteten med cirka 64 procent.

Bohusbanan i siffror
400 meter plattformselement.
42 stycken kanalisationsbrunnar.
2200 meter kabelrör 110mm
2700 meter kabel till belysning

Projektfakta

Projekt: Plattformsförlängning Södra Bohusbanan
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Juli 16- Feb 17
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist
Status: Avslutat

Platschef

Daniel Kihlqvist

3 februari, 2017

Mötesstationer Malmö-Ystad

NRC Group har byggt två mötesstationer på Ystadbanan, bandel B961 Lockarp-Ystad. En i Skabersjö (Saö), mellan Oxie och Svedala och en i Vilhelmsborg (Vlb) strax öster om Svarte. Projektet var den del i att öka kapaciteten på Ystabanan och så vis förbättra möjligheterna till tågpendling.

De båda mötesspåren är cirka 780 meter långa. I entreprenaden ingick det schakt- och fyllarbeten för ny bankropp, anläggning av nya servicevägar på närliggande åkermark samt kanalisationsarbeten längst med järnvägen.

Malmö-Ystad i siffror
3700 meter kabelränna
8000 m3 schakt
84 stycken kontaktledningsfundament
2 kilometer ny serviceväg för underhållsfordon

Projektfakta

Projektfakta
Projekt:
Mötesstationer Malmö-Ystad
Beställare: Strukton Rail
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: februari-november, 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Dennis Brink

Platschef

Dennis Brink

15 september, 2016

Karlskrona C

Segermo har byggt en ny plattform på Karlskrona Central på uppdrag av Trafikverket. I projektet ingick byggnation av ny plattform med tillhörande skärmtak. En plattformsförbindelse söder om de befintliga järnvägsspåren samt ett plank mellan järnvägsområdet och den yta kommunen ska göra till parkeringsyta.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Karlskrona kommun för att skapa bättre samordning av kollektivtrafiken. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Arbetet inleddes i september och var klart i december år 2016.

Projekt i siffror:
En ny 120 meter lång plattform vid spår 6
Ett nytt plattformstak på 73 meter
Ett plank mellan järnvägsområdet och planerad parkeringsyta.

Projektfakta

Projekt: Karlskrona C, ny plattform vid spår 6
Beställare: Trafikverket
Projekttid: September – December 2016
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: avslutad

Platschef

Yngve Persson

10 mars, 2016

Överlämningsbangård Hallsberg

Segermo har gjort markarbetena för utbyggnaden av överlämningsbangården i Hallsberg. Arbetet var en del av det redan påbörjade projektet ”dubbelspår genom Hallsberg”. Där syftet är att skapa en mer flexibel trafikering, både till kombiterminalen och till övriga verksamheter på Hallsbergs rangerbangård.

I projektet ingick, utöver markarbeten för järnväg, byggnation av ett nytt brandvattenmagasin med tillhörande brandvattenledning om cirka 4000 meter.

Segermo inledde arbetet i april år 2016 och det slutbesiktigades februari år2017. Det återstår en del tilläggsarbeten men projektet kan anses som avslutat.

Projektfakta

Projekt: Överlämningsbangård Hallsberg
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: April 2016 – februari 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Dennis Brink

Platschef

Dennis Brink

2 mars, 2016

Upprustning järnväg Vedevåg – Lindesberg

Segermo har på uppdrag av  Trafikverket utfört upprustningsåtgärder på järnvägssträckan mellan Vedevåg och Lindesberg. Projektet var etapp två, av den pågående upprustningen av spåret mellan Ludvika och Frövi. I kontraktet finns även en option på den tredje etappen mellan Lindesberg och Storå.

Projektet omfattade upprustning av cirka sju kilometer järnväg, inklusive både mark och bana-, el och signal.

Projektfakta

Projekt: Etapp två, Ludvika – Frövi, Vedevåg och Lindesberg
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Beräknad projektstart i april år 2016 med färdigställandetid på cirka sju månader.
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat
Kontraktssumma: Cirka 115 mnkr (option Lindesberg – Storå motsvarande cirka 115 mnkr ytterligare)

Platschef

Yngve Persson

23 februari, 2016

Spårbyte Vislanda Mosselund

Segermo har på uppdrag av Svensk Järnvägsteknik gjort markarbetena i samband med spårbytet mellan Vislanda och Mosselund. Sträckan, som är en del av Södra Stambanan, håller en låg teknisk standard och syftet med projektet var att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet.

Större delen av markarbetena gjordes under år 2016 och färdigställas i januari 2017. Därefter tog Svensk Järnvägsteknik vid och utförde BEST-arbetena.

Vislanda Mosselund i siffror:
45 000 m3 schakt
55 000 meter röjning & vegetationsschakt
55 400 meter bankettrensning

Projektfakta

Projekt: Spårbyte Vislanda Mosselund
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Januari 2016-januari 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Bankettrensning och bankettbreddning, vegetationsschakt, röjning, dränering, dikesrensning, trumrensning och trumbreddning.
Status: avslutat
Kontaktperson: Marcus Oredsson

Platschef

Marcus Oredsson

11 januari, 2016

Förbigångsspår Stenkullen

Segermo har byggt två förbigångsspår i Stenkullen, i Lerums kommun på uppdrag av Trafikverket.

Arbetet inleddes under sommaren år 2015 med flytt av Stenkullevägen och under senhösten påbörjades markarbetena för de nya spåren. Under vintern år 2016 utförs arbeten med bana, el, signal och tele (BEST). Flera momenten i projektet krävde att det inte är någon trafik på spåret och därför genofördes flera större tågstopp, bland annat under Påsk, Kristihimmelsfärd och under vecka 27.

Ett stort koordinerat tågstopp, för flera olika spårarbeten i Göteborgsområdet, ägde rum i november månad år 2016. Då skedde inkopplingen och spår ett och fyra kunde tas i bruk och snabbtågen kunde därefter  köra om godståg i Stenkullen. Därefter gjordes diverse rivningar av överblivet material med mera och entreprenaden slutbesiktigades i sin helhet i mars år 2017.

Arbetsområdet låg delvis inom ett Natura 2000 område. Det ställde vissa krav på hur arbetet utfördes. All personal som arbetade i projektet genomgick därför en speciell miljöutbildning. Det var bland annat viktigt att motverka grumling i vattendraget intill arbetsområdet och att begränsa antalet träd som fälldes, samt täcka marken med fiberduk vid mellanupplag av fyllnadsmaterial.

Förbigångsspår Stenkullen i siffror
1500 meter kabelränna
40 000 m3 jordschakt
600 meter gång-cykelväg
600 meter ny Stenkulleväg
Tre stycken större tryckningar av rör under befintlig banvall

Projektfakta

Projekt: Förbigångsspår Stenkullen
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Maj 2015- Mars 2017
Entreprenadform: Totalentreprenad
Omfattning: Nybyggnad av två förbigångsspår inklusive samtliga järnvägsarbeten (BEST). Anläggning av ny Stenkulleväg, rivning av hus och sanering av förorenad mark. Byggnation av bullerplank och stödmur.
Status: avslutad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist

Platschef

Daniel Kihlqvist

11 december, 2015

Barkåkra nya Pågatågsstation

Från en åker vid ett dubbelspår till en färdig station med tillfartsvägar, parkering och en helt ny gång- och cykelbro över spårområdet. Mycket har hänt på sju månader. I tisdags invigdes Barkåkras nya Pågatågsstation och nu på söndag tas den i bruk och då släpps även all trafik på den nya tågsträckningen genom Hallandsåsen.

Segermo påbörjade arbetet med den nya stationen med trädfällning och markberedning i april år 2015. Arbetet fortsatte sedan under våren, sommaren och in på hösten med byggnation av plattformar och markarbeten för de nya vägarna, cykelvägen och parkeringsplatsen. Söndagen den 25:e oktober lyftes den nya gång- och cykelbron på plats. Därefter följde byggnation av trapphus, hisschakt och rampbro från brofäste till väg. Projektet färdigställdes under november med asfaltering och stenläggning.

Projektfakta

Projekt: Barkåkra Pågatågsstation
Beställare: Trafikverket
Projekttid: april – december 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för bro
Omfattning: Väg, mark, parkering, plattform, bro, hisschakt, trapphus.
Status: Avslutad
Kontaktperson/platschef: Yngve Persson

Platschef

Yngve Persson

18 september, 2015

Ombyggnation bangården i Älmhult

Segermo har på uppdrag av Trafikverket byggt om bangården i Älmhult. I projektet ingick att höja och bredda perrongerna samt förse dem med ett nytt skärmtak och bygga en ny inglasad gång- och cykelbro över spårområdet.

Den gamla bangården i Älmhult byggdes om och mordeniserades för ökad trafiksäkerhet och för att förbättra flödet av godstrafiken.

Arbetet påbörjades i augusti år 2015 och var klart våren 2016.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

Platschef

Yngve Persson

18 november, 2014

Kapacitetshöjande åtgärder för bansträckningen Kil – Filipstad Värmland

Arbeten i första etappen ( v 18 – 48 2014) är kapacitetshöjande åtgärder för bansträckningen Kil – Daglösen – Ställdalen. 

Knutpunkt med avgrening mot Filipstad och även en mötesstation. Våra arbeten omfattar jordschakt, bergschakt, kanalisation samt sanering av förorenad jord.
Tack  Svensk Järnvägsteknik för samarbetet!