Pågående projekt inom Järnväg

Här finner du mer information om våra pågående järnvägsprojekt och vem som är ansvarig platschef.

27 april, 2018

Plattformsförlängning Åmål

I Åmål bygger vi om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket. Den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för bättre tillgänglighet. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts med en ny, utöver det ska även spår ett byggas om och vi ska göra en del kompletterande arbeten runt stationshuset.

Uppdraget innefattar hela kedjan, mark, bana, el, signal och tele. Vi har precis kommit igång med produktionen och ska riva och ersätta kontaktledningsbryggor och därefter påbörjar vi markarbetena. Plattformsövergången flyttas till södra delen av den nya plattformen och signalställverk 59 kompletteras med vägskydd i plattformsövergången. Omkringliggande ytor i höjd med den nya plattformsövergången kompletteras med bland annat ledstråk, belysning och ny cykelparkering för en välkomnande ankomstzon. Inom ramen för arbetet ska vi även sätta upp suicidstaket runtom stora delar av driftplatsen för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Vi inledde arbetet i projektet vecka 12 och ska vara klara i september.

Projektet i siffror:
200 meter plattform mellan spår
300 meter spårbyggnation
Två bryggbyten kontaktledning
En provisorisk träplattform under byggtiden

Projektfakta

Projekt: Plattformshöjning Åmål
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Färdigt september 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: byggnation av plattform, samt MBEST-arbeten.
Status: Pågående
Kontaktperson: Stefan Hult, Daniel Nilsson

24 april, 2018

Mötesstation i Skruv

Kust- till kustbanan, delen mellan Alvesta och Kalmar, är enkelspårig idag och på väg att nå taket av sin kapacitet. För att minska riskerna för trafikstörningar och förbättra kapaciteten på banan bygger vi en ny mötesstation i Skruv, på uppdrag av Trafikverket.

Sedan Öresundstågstrafiken började trafikera kust- till kustbanan har tågresandet ökat mycket kraftigt. Det har medfört att banans trafikutnyttjande ligger nära kapacitetstaket och att den därmed är känslig för störningar. Genom att anlägga en ny mötesstation i Skruv förbättras bland annat kapaciteten mellan Lessebo och Emmaboda och det i sin tur medför bättre pendlingsmöjligheter.

Det nya mötesspåret ska anläggas norr om det befintliga enkelspåret genom Skruv. Den befintliga plankorsningen vid väg 821 stängs och Kajvägen får en ny utformning. I projektet ingår även en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen, för att öka trafiksäkerheten.

Arbetet inleddes i oktober 2017 avslutas våren 2019.

Projekt i siffror:
1600 meter kabelränna
983 spårmeter
14 600 kubikmeter schakt
2 stycken växlar
En gång- och cykeltunnel samt täta tråg

Projektfakta

Projekt: Mötesstation i Skruv
Beställare: Trafikverket
Projekttid: oktober 2017 maj 2019
Entreprenadform: Utförande
Omfattning: MBEST+KTL
Status: pågående
Platschef: Dennis Brink
Kontraktssumma: 58 miljoner kronor

Platschef

Dennis Brink

25 maj, 2017

Nytt projekt, vändspår i Alingsås

Trafikverket har givit NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget att bygga ut vändspår på Alingsås bangård. När utbyggnaden är klar ska trafikstörningarna på Västra Stambanan bli mindre och kapaciteten öka under högtrafik.

Projektet innehåller mark-, bana, el-, signal-, och telearbeten (MBEST). Utbyggnaden av spåren kommer även att innebära ombyggnation av järnvägsbron över Lillån och en ny gång- och cykelport under järnvägen. Utöver det ska en ny perrong byggas utmed nya spår 4 och totalt ska cirka 2900 meter bullerskyddsskärm sättas upp.

Arbetet inleds i juni och det första tågstoppet är planerat redan till vecka 35, hela projektet ska vara klart i slutet av november år 2018.

Projektfakta

Projekt: Vändspår för pendeltåg i Alingsås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: augusti 2017-novmber 2018
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: mark-, bana-, el-, signal- och telearbete (MBEST) kanalisationsarbete, teknikhus och bullerplank.
Status: pågående
Kontraktssumma: 171 miljoner kronor

Platschef

Viktor Ehlorsson

9 maj, 2017

Frövi – Ludvika etapp 3

Segermo rustar järnvägen mellan Lindesberg och Storå på uppdrag av Trafikverket. Projektet är den tredje etappen i den stora upprustningen av järnvägen mellan Frövi och Ludvika. Under år 2016 genomfördes etapp två, Vedevåg – Lindesberg. Den tredje etappen är en option kopplat till genomförandet av etapp två.

Arbetet inleddes i november år 2016 och under våren 2017 genomförs två mindre tågavstängningar, för att vi ska kunna göra omfattande markarbeten i form av utskiftningar och trumbyten. I sommar görs ett längre tågstopp då vi, förutom likvärdiga markarbeten, genomför stora kontaktlednings- och spårarbeten.

Projekt i siffror
39 000 kubikmeter bankettbreddning
3 000 meter kabelränna
30 000 kubikmeter schakt
5 000 meter dränering
45 000 kubikmeter isolering
14 kilometer ballastrening
14 kilometer ny kontaktledning med nya stolpar

Projektfakta

Projekt: Upprustning järnväg Frövi – Ludvika Etapp 3, Lindesberg – Storå
Beställare: Trafikverket
Projekttid: November 2016 – December 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Platschef: Yngve Persson
Kontraktssumma: 180 miljoner

Platschef

Tobias Rietz

Platschef

Yngve Persson

24 mars, 2017

Dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen i Göteborg

Segermo har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga den andra etappen av Hamnbanan, Pölsebo och Skandiahamnen i Göteborg. Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behöver banan byggas ut till dubbelspår.

Projekt i siffror:
25 000 kubikmeter jordschakt
26 000 kubikmeter bergschakt
65 stycken kontaktledningsfundament
2900 meter kabelränna
2 mindre broar inklusive 1 påkörningsskydd
Omläggning VA – Borrningar/tryckningar

Projektfakta

Projekt: Dubbelspårsutbyggnad etapp Pölsebo-Skandihamnen, Göteborgs hamnbana
Beställare: Trafikverket
Projekttid: april -17- aug -18
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Uppstart och planering
Kontaktperson/platschef: Fredrik Johansson / David Pettersson
Kontraktssumma: ca 90 Mkr

 

Platschef

David Pettersson

Platschef

Fredrik Johansson

25 januari, 2017

Ombyggnation av Herrljunga stationsområde

Segermo har fått i uppdrag av Svensk Järnvägsteknik att utföra markarbetena i samband med ombyggnationen av Herrljunga stationsområde. Byggstart är i februari och hela ombyggnationen ska vara färdig i november år 2017. Projektet är en del i att öka kapaciteten på Västra stambanan.

Arbetet inleds med rivning av befintlig perrong och VA- och kanalisationsarbeten. Därefter byggs en ny plattform norr om huvudspåren mellan nuvarande spår sex och åtta. Till den nya plattformen byggs även ett hisstorn med trappa från parkeringen. Spår sju rivs och spår åtta rustas upp och blir ett ”säckspår” för ankommande och vändande tåg från Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Mycket av arbetena kommer utföras i trafikerade spår. Den första stora avstigningen sker vecka 10 och de första växelflyttarna sker under påsken.

Ombyggnationen av stationsområdet kommer att möjliggöra att regiontåg från Uddevalla/Mariestad kan vända i Herrljunga utan att påverka tågtrafiken på Västra stambanan.

Herrljunga i siffror
2 kilometer kabelränna
4500 m3 schakt
20 stycken kontaktledningsfundament
250 meter plattform

Projektfakta

Projekt: Ombyggnation Herrljunga stationsområde
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Ca 10 månader
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist

Platschef

Daniel Kihlqvist

23 mars, 2016

Tågstopp mellan Lerum och Floda i påsk

Under påskhelgen genomförs det första av fyra planerade tågstopp, för inkopplingen av de nya förbigångsspåren i Stenkullen. Trafiken på Västra stambanan mellan Lerum och Floda kommer att vara helt avstängd under 91 timmar. Under den tiden ska cirka 500 meter av det befintliga dubbelspåret i Stenkullen rivas och ersättas. 3500 kubikmeter massor ska schaktas ut och ersättas med nytt material innan rälsen byggs tillbaka. Samtidigt genomförs även förberedande signal- och kontaktledningsarbeten för de nya förbigångsspåren.

Utöver det har Trafikverket gjort en tilläggsbeställning på fem kilometer rälsbyte, utifrån Segermos arbetsområde i Stenkullen. Rälsbytet kommer att genomföras av vår samarbetspartner inom NRC Group, Svensk Järnvägsteknik.

29 maj, 2015

Ny bangård i Kville, Göteborg

Vecka 35 startar vi arbetet med utförandet av en ny bangård i Kville, Göteborg.

Platsen är en viktig knutpunkt för godstrafiken mellan Marieholmsbron och Hamnbanan. Dubbelspårutbyggnaden av Hamnbanan och den nya Marieholmsbron kommer att medföra en ökning av trafiken på Kville bangård, vilket kommer att ställa högre krav på bangårdens kapacitet.

Bangården byggs om för att möjliggöra för fler samtidiga tågrörelser på genomgående spår och bangård, en framtida hastighetshöjning, ökade tåglängder, en ökning av trafiklasten på nuvarande spår och för anpassning till den nya bron över Göta älv.

Arbetet beräknas att vara klart i juni 2016.