Pågående projekt inom Järnväg

Här finner du mer information om våra pågående järnvägsprojekt och vem som är ansvarig platschef.

25 maj, 2017

Nytt projekt, vändspår i Alingsås

Trafikverket har givit NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget att bygga ut vändspår på Alingsås bangård. När utbyggnaden är klar ska trafikstörningarna på Västra Stambanan bli mindre och kapaciteten öka under högtrafik.

Projektet innehåller mark-, bana, el-, signal-, och telearbeten (MBEST). Utbyggnaden av spåren kommer även att innebära ombyggnation av järnvägsbron över Lillån och en ny gång- och cykelport under järnvägen. Utöver det ska en ny perrong byggas utmed nya spår 4 och totalt ska cirka 2900 meter bullerskyddsskärm sättas upp.

Arbetet inleds i juni och det första tågstoppet är planerat redan till vecka 35, hela projektet ska vara klart i slutet av november år 2018.

Projektfakta

Projekt: Vändspår för pendeltåg i Alingsås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: augusti 2017-novmber 2018
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: mark-, bana-, el-, signal- och telearbete (MBEST) kanalisationsarbete, teknikhus och bullerplank.
Status: pågående
Kontraktssumma: 171 miljoner kronor

Platschef

Viktor Ehlorsson

9 maj, 2017

Frövi – Ludvika etapp 3

Segermo rustar järnvägen mellan Lindesberg och Storå på uppdrag av Trafikverket. Projektet är den tredje etappen i den stora upprustningen av järnvägen mellan Frövi och Ludvika. Under år 2016 genomfördes etapp två, Vedevåg – Lindesberg. Den tredje etappen är en option kopplat till genomförandet av etapp två.

Arbetet inleddes i november år 2016 och under våren 2017 genomförs två mindre tågavstängningar, för att vi ska kunna göra omfattande markarbeten i form av utskiftningar och trumbyten. I sommar görs ett längre tågstopp då vi, förutom likvärdiga markarbeten, genomför stora kontaktlednings- och spårarbeten.

Projekt i siffror
39 000 kubikmeter bankettbreddning
3 000 meter kabelränna
30 000 kubikmeter schakt
5 000 meter dränering
45 000 kubikmeter isolering
14 kilometer ballastrening
14 kilometer ny kontaktledning med nya stolpar

Projektfakta

Projekt: Upprustning järnväg Frövi – Ludvika Etapp 3, Lindesberg – Storå
Beställare: Trafikverket
Projekttid: November 2016 – December 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Platschef: Yngve Persson
Kontraktssumma: 180 miljoner

Platschef

Tobias Rietz

Platschef

Yngve Persson

24 mars, 2017

Dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen i Göteborg

Segermo har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga den andra etappen av Hamnbanan, Pölsebo och Skandiahamnen i Göteborg. Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behöver banan byggas ut till dubbelspår.

Projekt i siffror:
25 000 kubikmeter jordschakt
26 000 kubikmeter bergschakt
65 stycken kontaktledningsfundament
2900 meter kabelränna
2 mindre broar inklusive 1 påkörningsskydd
Omläggning VA – Borrningar/tryckningar

Projektfakta

Projekt: Dubbelspårsutbyggnad etapp Pölsebo-Skandihamnen, Göteborgs hamnbana
Beställare: Trafikverket
Projekttid: april -17- aug -18
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Uppstart och planering
Kontaktperson/platschef: Fredrik Johansson / David Pettersson
Kontraktssumma: ca 90 Mkr

 

Platschef

David Pettersson

Platschef

Fredrik Johansson

3 februari, 2017

Mötesstationer Malmö-Ystad

Segermo ska på uppdrag av Strukton Rail bygga två mötesstationer på Ystadbanan, bandel B961 Lockarp-Ystad. En i Skabersjö (Saö), mellan Oxie och Svedala och en i Vilhelmsborg (Vlb) strax öster om Svarte. Projektet är den del i att öka kapaciteten på Ystabanan och så vis förbättra möjligheterna till tågpendling.

De båda mötesspåren blir cirka 780 meter långa. I entreprenaden ingår det schakt- och fyllarbeten för ny bankropp, anläggning av nya servicevägar på närliggande åkermark samt kanalisationsarbeten längst med järnvägen.

Malmö-Ystad i siffror
3700 meter kabelränna
8000 m3 schakt
84 stycken kontaktledningsfundament
2 kilometer ny serviceväg för underhållsfordon

Projektfakta

Projektfakta
Projekt:
Mötesstationer Malmö-Ystad
Beställare: Strukton Rail
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: februari-november, 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Dennis Brink

Platschef

Dennis Brink

25 januari, 2017

Ombyggnation av Herrljunga stationsområde

Segermo har fått i uppdrag av Svensk Järnvägsteknik att utföra markarbetena i samband med ombyggnationen av Herrljunga stationsområde. Byggstart är i februari och hela ombyggnationen ska vara färdig i november år 2017. Projektet är en del i att öka kapaciteten på Västra stambanan.

Arbetet inleds med rivning av befintlig perrong och VA- och kanalisationsarbeten. Därefter byggs en ny plattform norr om huvudspåren mellan nuvarande spår sex och åtta. Till den nya plattformen byggs även ett hisstorn med trappa från parkeringen. Spår sju rivs och spår åtta rustas upp och blir ett ”säckspår” för ankommande och vändande tåg från Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Mycket av arbetena kommer utföras i trafikerade spår. Den första stora avstigningen sker vecka 10 och de första växelflyttarna sker under påsken.

Ombyggnationen av stationsområdet kommer att möjliggöra att regiontåg från Uddevalla/Mariestad kan vända i Herrljunga utan att påverka tågtrafiken på Västra stambanan.

Herrljunga i siffror
2 kilometer kabelränna
4500 m3 schakt
20 stycken kontaktledningsfundament
250 meter plattform

Projektfakta

Projekt: Ombyggnation Herrljunga stationsområde
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Ca 10 månader
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist

Platschef

Daniel Kihlqvist

23 mars, 2016

Tågstopp mellan Lerum och Floda i påsk

Under påskhelgen genomförs det första av fyra planerade tågstopp, för inkopplingen av de nya förbigångsspåren i Stenkullen. Trafiken på Västra stambanan mellan Lerum och Floda kommer att vara helt avstängd under 91 timmar. Under den tiden ska cirka 500 meter av det befintliga dubbelspåret i Stenkullen rivas och ersättas. 3500 kubikmeter massor ska schaktas ut och ersättas med nytt material innan rälsen byggs tillbaka. Samtidigt genomförs även förberedande signal- och kontaktledningsarbeten för de nya förbigångsspåren.

Utöver det har Trafikverket gjort en tilläggsbeställning på fem kilometer rälsbyte, utifrån Segermos arbetsområde i Stenkullen. Rälsbytet kommer att genomföras av vår samarbetspartner inom NRC Group, Svensk Järnvägsteknik.

29 maj, 2015

Ny bangård i Kville, Göteborg

Vecka 35 startar vi arbetet med utförandet av en ny bangård i Kville, Göteborg.

Platsen är en viktig knutpunkt för godstrafiken mellan Marieholmsbron och Hamnbanan. Dubbelspårutbyggnaden av Hamnbanan och den nya Marieholmsbron kommer att medföra en ökning av trafiken på Kville bangård, vilket kommer att ställa högre krav på bangårdens kapacitet.

Bangården byggs om för att möjliggöra för fler samtidiga tågrörelser på genomgående spår och bangård, en framtida hastighetshöjning, ökade tåglängder, en ökning av trafiklasten på nuvarande spår och för anpassning till den nya bron över Göta älv.

Arbetet beräknas att vara klart i juni 2016.