Våra referenser inom anläggning

2 februari, 2017

Ombyggnation Packhusgatan i Karlstad

Under år 2016 byggde Segermo om Packhusgatan på uppdrag av Karlstads kommun. Packhusgatan blev Packhusallén och fick en helt ny karaktär. Från att ha varit en bred infartsväg blev den en gata med stadskaraktär kantad av planteringar och gångbanor. Med anledning av pågående exploatering i området byggdes även VA-, fjärrvärme- och elnätet ut.

Projektet var den första etappen i ombyggnationen av Packhusgatan med syfte att förbättra trafikflödena när användningen av området förändras. Segermo har bland annat anlagt en rondell i anslutning till väg 236 och till den byggt en ny lokalgata in i kvarteret. Rondellen pryds av en platsgjuten miniatyrstad med infälld belysning och ett vackert vattenspel.

Lansering av vägport istället för platsbyggnation
En av de största delarna i projektet var att riva vägporten under Packhusgatan parallellt med Hammaröleden och ersätta den med en ny. Att platsbygga en vägport är en tidskrävande uppgift och det kräver att trafiken är avstängd under tiden. I samråd med beställaren valde vi istället att bygga den nya porten vid sidan av den befintliga och lansera in den. Under fyra intensiva dygn i slutet på september arbetade cirka 80 personer dygnet runt för att se till att allt blev klart i tid. Utöver rivningen av den gamla bron och lanseringen av den nya utfördes flera andra moment samtidig, såsom montering av vägräcken, arbeten med en ny signalanläggning, överbyggnadsarbeten och asfaltering. Det var en mycket lyckosam lansering och allt var klart när trafiken släpptes på igen måndagen den 17/9 05.00.

Klicka här för att se filmen från lanseringen, fyra dygn på 2 minuter https://youtu.be/cO7pjcnpLpc

Ombyggnationen av Packhusgatan är en del i utvecklingen av Kvarteret Kanoten, som ligger mellan Yttre hamn och Tullholmsviken i Karlstad. Hela området byggs om och ut och utvecklas från ett område med främst kontorslokaler, till att bli ett stadsdelsområde med både kontor, handel och bostäder.

 

Projektfakta

Projekt: Packhusgatan                                      
Beställare: Karlstad kommun
Projekttid: januari 2016- februari 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar av bro.
Omfattning: Ombyggnad av gata samt nyförläggning av VA omfattande Packhusgatan från korsningen med väg 236 och cirka 320 meter i nordvästlig riktning. Tillkommande cirkulationsplats, lokalgator, gång- och cykelbanor. Befintlig bro över GC-väg rivs och ersätts med ny bro.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Hanna Nyström

Platschef

Hanna Nyström

19 december, 2016

Ny sträckning Stormyrsgatan

Segermo har på uppdrag av Karlstads kommun gjort om sträckningen av Stormyrsgatan i norra Karlstad. Det är en vägsträcka på en cirka 600 meter samt mindre anslutande vägar. Utöver det innefattade projektet nyanläggning av gång- och cykelvägar, en rondell, en gång- och cykelport i betong, en träbro samt VA-arbeten.

Den nya sträckningen på Stormyrsgatan bidrar till en säkrare trafiklösning samt skapar en anslutning till planerade bostadsområden norr om vägen.

Projektfakta

Projekt: Cirkulationsplats Stormyrsgatan
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: September 2016-juni 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson/platschef: Hanna Nyström/Mikael Schiller

Platschef

Mikael Schiller

Platschef

Hanna Nyström

6 november, 2016

Vårdboende Oskarslund Karlstad

Projektfakta

Projekt: Vårdboende Oskarslund                                
Beställare: Peab
Slutkund: Karlstads kommun
Projekttid: våren 2013- hösten 2016
Entreprenadform: partneringentreprenad
Omfattning: mark- och anläggningsarbete vårdboendet, inklusive VA. anslutande gång- och cykelvägar samt finplanering.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Lars Andersson

Platschef

Lars Andersson

1 februari, 2016

Ny återvinningscentral i Forshaga

Segermo har på uppdrag av ByggDialog och Forshaga kommun gjort markarbetena för den nya återvinningscentralen i Kvarntorp, i anslutning till väg 62. Projektet, som är ett partneringprojekt, påbörjades under våren år 2015 och kommer att slutbesiktades i februari år 2016.

Den nya återvinningscentralen har både fasta och rörliga sorteringsfickor för att skapa en så flexibel anläggning som möjligt. Tack vare betongblock, som både ser ut och byggs ihop ungefär som legobitar, kan man bygga om och brädda sorteringsfickorna efter behov och säsong. Segermo har även byggt en ny pumpstation och fördröjningsdammar med provtagningsbrunnar och VA för det nya industriområdet som ska byggas i anslutning till återvinningscentralen. Utöver det in ingick även läggning av 1 700 m2 sten och 16 300 m2 asfalt i projektet.

En del arbeten kvarstår dock, bland annat toppbeläggning av asfalt, bräddning av infartsvägen till anläggningen, diverse planteringar och färdigställandet av bullervallen.

Målet är att anläggningen ska tas i bruk till sommaren.

Projektfakta

Projekt: Ny återvinningscentral Kvarntorp Forshaga
Slutkund: Forshaga kommun
Projekttid: våren år 2015 – slutbesiktning februari 2016
Entreprenadform: partnering
Omfattning: markarbeten för återvinningscentral, inklusive VA för nytt industriområde
Status: avslutat
Platschef: Jan Söder

Platschef

Jan Söder

17 september, 2015

E18 mellan Björkås och Skutberget

Segermo har byggt om E18 mellan Björkås och Skutberget för att öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och förbättra trafikflödena.

På uppdrag av Trafikverket har Segermo byggt om E18 väster om Karlstad. E18 är en del av det nationella stamvägnätet och en viktig transportled för både regional, nationell och internationell trafik. Den tidigare vägsträckningen var olycksdrabbad och vägstandarden var undermålig sett både utifrån dagens trafikmängd och förväntade ökade trafikflöden. Samt att den gick både genom ett naturreservat och över ett vattenskyddsområde.

Nya E18 går söder om Sörmons vattenskyddsområde och istället för två filer, som tidigare, är det nu fyrfältsväg med mitträcken. Tidigare E18 kommer att smalnas av och fungera som cykelled.

Projektfakta

Projekt: E18 väster om Karlstad mellan Skutberget och Björkås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: september 2015 – sommaren 2017
Entreprenadform: totalentreprenad
Omfattning: sju kilometer fyrfältsväg, tre broar varav en faunabro, tillfartsvägar och en rasplats vid Randviskmotet.
Platschef: Joakim Bryntesson
Projektchef: Pär Tingström

Platschef

Pär Tingström

23 januari, 2015

Välsvikens nya industriområde

Segermo har på uppdrag av Karlstads kommun gjort markarbeten för utbyggnaden av industriområdet på Välsviken. I projektet ingick anläggning av ny väg, en ny pumpstation, VA-ledningar samt utfört förberedande schaktningsarbeten på en yta om 40.000m2

Projektet i siffror
Cirka 1 000 m VA-ledningar
170 000 m3 schakt
Cirka 500 meter ny lokalgata samt gång-cykelväg

Projektfakta

Projekt: Välsvikens industriområde 2
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: jan-sept. 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat. Toppbeläggning kvarstår
Kontaktperson: Hanna Nyström

Platschef

Hanna Nyström

17 november, 2014

Entré Säffle

Segermo har, på uppdrag av Handelsbygg Holdings AS, gjort markarbetena för det nya handelsområdet i Säffle. Området ligger i Guttane strax söder om Säffle och är tänkt att bli den nya entrén in på orten. Handelsområdet ska byggas ut i tre etapper. I den här första etappen ingick markarbeten för bland annat ny ICA-butik och en Dollarstore.

Entré Säffle i siffror
6 500 m2 grundläggningsarbete för byggnad
500 m2 plattor
16 000 m2 asfaltytor
En pumpstation
600 meter gång- och cykelväg

Projektfakta

Projekt: Säffle Entré
Beställare: Säffle handelsbygg
Projekttid: våren år 2015
Entreprenadform: totalentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson: Jan Söder

Platschef

Jan Söder

17 november, 2014

Katrineholms Logistikcentrum

Vi tackar Katrineholms kommun för förtroendet att vara med i arbetet kring Katrineholms nya logistikcentrum.
55 000 m² plattyta och 1400 meter stödmur är nu besiktigat och klart.
Projektet startade vecka 28, 2014.

14 november, 2014

VA-sanering i Kil

I två etapper har Segermo uppdrag utfört VA-sanering på Sannerudsgatan i Kil. Detta innebär att befintliga vatten och avloppsledningar ersätta med nya. Samtidigt har körbredden på gatan minskas för att göra plats för en ny gång och cykelväg. Hela vägen har fått ny överbyggnad inklusive asfalt.

Sannerudsgatan i siffror
1070 meter ledningsgrav
1080 meter granitkantsten
11 200 m2 asfalt

Projektfakta

Projekt: VA-Sanering Sannerudsgatan
Beställare: Kils Kommun
Projekttid: september 2014-oktober 2015, toppbeläggning 2016
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat, toppbeläggning kvarstår
Kontaktpersoner: Hanna Nyström och Christer Haglund

Platschef

Hanna Nyström

14 november, 2014

Sannafältet Södra Råtorp

Segermo har på uppdrag av Karlstads kommun utfört markarbetena för Sannafältets nya idrottsområde. I den första etappen anlades en ny infart, VA-ledningar samt en stor parkering till Friskis & Svettis, som var först att etablera sig på området. Dessutom förseddes en längre sträcka på Infanterigatan samt intilliggande gång och cykelväg med ny gatubelysning.

Under 2015 utfördes förberedande ledningsarbeten för kommande etapper samt anläggande av en kastplan (spjut, slägga etc.) för friidrott.

Sannafältet i siffror
5 900 m2 asfalterade ytor
1 900 m2 plattytor
600 meter granitkantsten
450 meter ledningsgrav
1 900 m kabelschakt
70 stycken belysningsstolpar

Projektfakta

Projekt: Sannafältets Sportcenter Etapp 1
Projekttid: juni 2014-nov 2014, tilläggsarbeten under 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad juni 2014-nov 2014
Status: Avslutat
Kontaktperson: Hanna Nyström

Platschef

Hanna Nyström